وبلاگ

شروع کار با React در دروپال 8
  • drupal, react js
شروع کار با React در دروپال 8

کامپایل react با استفاده از Laravel Mix

npm install react react-dom -s
npm install laravel-mix cross-env --save-dev

ساخت webpack.mix.js  به صورت زیر

حامد حسینی

2020-03-03

نصب دروپال بر روی vps مرحله پنجم
  • drupal
نصب دروپال بر روی vps مرحله پنجم

برای نصب دروپال بعد از دانلود دروپال و ساخت دیتا بیس به صورت زیر عمل میکنم 

 

حامد حسینی

2020-03-01