نصب دروپال بر روی vps مرحله چهارم

نصب دروپال بر روی vps مرحله چهارم

نصب دروپال بر روی vps مرحله اول

نصب دروپال بر روی vps مرحله دوم

 نصب دروپال بر روی vps مرحله سوم

برای نصب phpmyadmin  به صورت زیر عمل میکنیم 

 sudo apt update

sudo apt install phpmyadmin

چون ما از nginx  استفاده میکنیم در هنگام نصب هیچ یک از گزینه های apache2 و یا lighttpd را انتخاب نمیکنیم 

بعد از نصب باید در  nginx  دسترسی به پوشه phpmyadmin  را بدهیم 

sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/html/phpmyadmin

در مرحله بعد باید یک فایل سرور بلاک برای phpmyadmin ایجاد کنیم 

sudo nano /etc/nginx/sites-available/phpmyadmin.conf

و کد زیر را جایگزاری میکنیم 

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;
    root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

    server_name IP ADDRESS;

    location ~ \.php$ {
      include snippets/fastcgi-php.conf;
      fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.3-fpm.sock;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
      include fastcgi_params;
    }
}

و فایل default را از مسیر /etc/nginx/sites-available حذف میکنیم

sudo rm -rf /etc/nginx/sites-enabled/default

در ادامه 

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/phpmyadmin.conf /etc/nginx/sites-enabled/


sudo nginx -t

 

و در آخر nginx را ریستارت میکنیم

sudo systemctl restart nginx

با آدرس زیر میتوانید وارد phpmyadmin بشین 

http://ip/phpmyadmin/

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
 • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
The website encountered an unexpected error. Please try again later.