شروع کار با React در دروپال 8

شروع کار با React در دروپال 8

کامپایل react با استفاده از Laravel Mix

npm install react react-dom -s
npm install laravel-mix cross-env --save-dev

ساخت webpack.mix.js  به صورت زیر

const mix = require('laravel-mix');

mix.react('src/index.js', 'dist');

ساختpackage.json  به صورت زیر 

"scripts": {
  "dev": "npm run development",
  "development": "cross-env NODE_ENV=development node_modules/webpack/bin/webpack.js --progress --hide-modules --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js",
  "watch": "npm run development -- --watch",
  "hot": "cross-env NODE_ENV=development node_modules/webpack-dev-server/bin/webpack-dev-server.js --inline --hot --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js",
  "prod": "npm run production",
  "production": "cross-env NODE_ENV=production node_modules/webpack/bin/webpack.js --no-progress --hide-modules --config=node_modules/laravel-mix/setup/webpack.config.js"
},

برای دیویلوپ کردن از دستور زیر استفاده کنید 

$ npm run watch

برای ساخت پروژه نهایی از دستور زیر 

$ npm run production

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.